Κατηγορίες
Special Report

10) Διάθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο προϊόντων για τα οποία προηγουμένως απαιτούνταν σήμανση CE

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε τη σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed), σε αναλογία με τη σήμανση
CE, για τη δήλωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με τις προδιαγραφές ασφάλειας της Μεγάλης
Βρετανίας (ΜΒ). Απαιτείται για τα περισσότερα από τα προϊόντα που, πριν την αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ, χρειάζονταν σήμανση CE.
1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Προϊόντα με σήμανση CE

− Προϊόντα που έχουν λάβει σήμανση CE θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΜΒ μέχρι τις
31/12/2022, εφόσον ισχύει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) η σήμανση CE χρησιμοποιείται στη βάση ίδιας δήλωσης συμμόρφωσης, β) όποια υποχρεωτική αξιολόγηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό πραγματοποιήθηκε από κοινοποιημένο οργανισμό αναγνωρισμένο στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων οργανισμών σε χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει σχετικές συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης), ή γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που
προηγουμένως τηρούνταν από οργανισμό αναγνωρισμένο στο ΗΒ μεταβιβάστηκε σε κοινοποιημένο οργανισμό αναγνωρισμένο στην ΕΕ πριν από την 1/1/2021.
− Προϊόντα που έχουν λάβει σήμανση CE θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΜΒ μέχρι τις 31/12/2022, εφόσον οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ΕΕ και ΗΒ παραμένουν ευθυγραμμισμένες, γεγονός που αυτή τη στιγμή ισχύει. Το ΗΒ δεν έχει πρόθεση απόκλισης άμεσα. Αν η ΕΕ υιοθετήσει νέους κανόνες και η σήμανση CE τοποθετηθεί στη βάση των νέων αυτών κανόνων που είναι διαφορετικοί από αυτούς του ΗΒ, η σήμανση CE δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ΜΒ, ακόμα και αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί πριν την 1/1/2023.
− Το αργότερο πάντως από την 1/1/2023, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση UKCA.
Υποχρεωτική σήμανση UKCA πριν την 1/1/2023
− Ένα προϊόν πρέπει να αποκτήσει σήμανση UKCA πριν την 1/1/2023 αν ισχύουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις ταυτόχρονα:

α) το προϊόν προορίζεται για την αγορά της ΜΒ, β) προβλέπεται από το νόμο η σήμανση UKCA, γ) απαιτείται υποχρεωτική αξιολόγηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό και δ) η αξιολόγηση συμμόρφωσης έχει διενεργηθεί από βρετανικό οργανισμό.
− Υποχρεωτική αξιολόγηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό απαιτείται στις ίδιες περιπτώσεις που ισχύει και για τα είδη με σήμανση CE. Αυτή η αξιολόγηση συμμόρφωσης πρέπει
να γίνεται από οργανισμό αναγνωρισμένο στο ΗΒ και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ίδιες με αυτές που απαιτούνται για τη σήμανση CE. Ο κατάλογος των οργανισμών που μπορούν να πραγματοποιούν αξιολόγηση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB): https://www.gov.uk/uk-market-conformity-assessmentbodies
− Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να κάνει η ίδια δήλωση συμμόρφωσης, παραμένουν όπως στη σήμανση CE.
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και αρμόδια πρόσωπα
− Η ΜΒ δεν αναγνωρίζει εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και αρμόδια πρόσωπα με έδρα στην ΕΕ.
Άρα όταν αυτοί απαιτούνται, θα πρέπει να έχουν έδρα στο ΗΒ για τα προϊόντα που διατίθενται στη ΜΒ.
Υποχρεώσεις εισαγωγέα
Εισαγωγέας θεωρείται αυτός που φέρνει για πρώτη φορά τα προϊόντα στο ΗΒ και τα διαθέτει στην αγοράτης ΜΒ. Είτε τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE είτε UKCA, ο εισαγωγέας πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
− Τα προϊόντα φέρουν σήμανση με την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισαγωγέα. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρέχονται στη συνοδευτική τεκμηρίωση των προϊόντων.
− Έχουν πραγματοποιηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και ότι τα προϊόντα φέρουν τη σωστή σήμανση.
− Ο κατασκευαστής έχει συντάξει τη σωστή τεχνική τεκμηρίωση και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις επισήμανσης.
− Διατηρεί αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης για 10 χρόνια.
− Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.
Διευκρινίσεις
Στις 20 Ιουνίου 2022 ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα μέτρα και διευκρινίσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων που προετοιμάζονται για την υιοθέτηση της σήμανσης UKCA:
− Αξιολόγηση συμμόρφωσης για τη λήψη της σήμανσης CE που πραγματοποιήθηκε από οργανισμό της ΕΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατασκευαστές ως βάση για τη σήμανση UKCA, η οποία θα ισχύει μέχρι τη λήξη του πιστοποιητικού τους ή για 5 χρόνια (31 Δεκεμβρίου 2027), όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
− Δεν θα απαιτείται επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων που φέρουν σήμανση CE τα οποία κατασκευάστηκαν και εισήχθησαν στη ΜΒ μέχρι το τέλος του 2022.
− Ανταλλακτικά για την επισκευή, την αντικατάσταση ή τη συντήρηση προϊόντων που διατίθενται ήδη στην αγορά της ΜΒ μπορούν να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ίσχυαν τη στιγμή που το αρχικό προϊόν ή σύστημα διατέθηκε στην αγορά της ΜΒ.
− Θα επιτρέπεται η εμφάνιση του σήματος UKCA και η αναγραφή της επωνυμίας και των στοιχείων επικοινωνίας του εισαγωγέα, είτε σε αυτοκόλλητη ετικέτα, είτε στη συνοδευτική τεκμηρίωση των
προϊόντων, μέχρι τις 31/12/2025.
Οι παραπάνω διευκρινίσεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων δομικών κατασκευών, συστημάτων μεταφοράς με συρματόσχοινο, συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μεταφερόμενων εξοπλισμών πίεσης, σιδηροδρομικών προϊόντων και θαλάσσιου εξοπλισμού.

2. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
Για τη διάθεση προϊόντων στη Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθεί να ισχύει η σήμανση CE. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και αρμόδια πρόσωπα μπορεί να έχουν έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία ή στην ΕΕ. Όταν χρησιμοποιείται βρετανικός ανεξάρτητος οργανισμός για την υποχρεωτική αξιολόγηση συμμόρφωσης, απαιτείται επιπλέον της σήμανσης CE και η σήμανση UKNI.
Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Λεπτομέρειες και σχετική νομοθεσία είναι διαθέσιμα στους συνδέσμουςhttps://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking για τη Μεγάλη Βρετανία και
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland και
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Πηγή: https://agora.mfa.gr/

Κατηγορίες
Special Report

11) Η Κίνα και η Ινδία ξεπερνούν τη Γερμανία ως ο μεγαλύτερος αγοραστής αργού πετρελαίου της Ρωσίας

Οι εισαγωγές πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία από τη Ρωσία αυξήθηκαν χάρη στις κυρώσεις στη Ρωσία τον Μάιο για να ξεπεράσουν τη Γερμανία ως τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ρωσίας.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 55% τον Μάιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως δείχνει το διάγραμμα , εκτοπίζοντας τη Σαουδική Αραβία ως τον κορυφαίο προμηθευτή της χώρας. Η Κίνα εισήγαγε περίπου 8,42 εκατ. τόνους πετρελαίου από τη Ρωσία τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Κίνας (GAC) έναντι των 7,82 εκατ. τόνων πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία την ίδια περίοδο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά αργού πετρελαίου της Ρωσίας από το 2016, αναφέρει το Aljazeera.

Η Κίνα ήταν απρόθυμη να γίνει υπερβολικά εξαρτημένη από οποιαδήποτε χώρα για το πετρέλαιο της και έχει μια πολιτική περιορισμού των εισαγωγών πετρελαίου από κάθε προμηθευτή στο 15%, αλλά με το ρωσικό πετρέλαιο να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30% σε σχέση με τις τιμές της αγοράς, αυτό έχει αποδειχθεί ακαταμάχητο. τις χώρες που δεν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς διεθνών κυρώσεων. Τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία επωφελούνται από την πώληση ρωσικών εμπορευμάτων για να δημιουργήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα.

Ενώ η Ρωσία έχει σταματήσει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για το εξωτερικό της εμπόριο, τα κινεζικά τελωνειακά στοιχεία για τον Μάιο που δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα έδειξαν ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ, καθώς τα μη κρατικά διυλιστήρια εξαργύρωσαν τις προμήθειες με έκπτωση. Τα κρατικά διυλιστήρια απέφυγαν να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο φοβούμενοι ότι θα πληγούν από δευτερεύουσες κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η μεταφορά πετρελαίου στην Κίνα παραμένει πρόβλημα καθώς η Ρωσία προσπαθεί να απομακρυνθεί από τη Δύση, όπου η ΕΕ προσπαθεί να μηδενίσει τις προμήθειες ρωσικού πετρελαίου τα επόμενα χρόνια. Σχεδόν όλη η υποδομή του αγωγού πετρελαίου, μεγάλο μέρος της οποίας κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1970, δείχνει δυτικά με λίγους μόνο νεότερους αγωγούς που εκτείνονται ανατολικά προς τις ασιατικές αγορές.

Η πλειοψηφία των ρωσικών παραδόσεων πετρελαίου στην Ασία μεταφέρεται με πλοίο. Παρά την προσπάθεια της Δύσης να αποτρέψει τη χρήση διεθνών δεξαμενόπλοιων από τη Ρωσία ως μέρος του έκτου πακέτου κυρώσεων, οι εξαιρέσεις που δίνονται στην Ελλάδα, η οποία  αντιπροσωπεύει τα μισά από τα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιεί η Ρωσία, έχουν ανοίξει μεγάλη τρύπα στην προσπάθεια να παρεμποδίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας. δια θαλάσσης.

«Γιατί ο Πούτιν μειώνει τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη; Η Δύση – απρόθυμη να επιβάλει κυρώσεις στη ναυτική ασφάλεια – έχει δημιουργήσει ένα τέρας. Το απροσδόκητο κέρδος σε σκληρό νόμισμα από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου δίνει στον Πούτιν το χώρο να οπλίσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου. Κολυμπά σε μετρητά. Γιατί λοιπόν να μην γυρίσετε τις βίδες», είπε ο Robin Brookes, επικεφαλής οικονομολόγος στο Institute of International Finance (IIF), σε ένα tweet.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, η ΕΕ –επιτρέποντας τη μαζική αύξηση των ελληνικών δεξαμενόπλοιων που βγάζουν πετρέλαιο από ρωσικά λιμάνια (μπλε) – είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που διευκολύνει αυτόν τον οπλισμό των εξαγωγών φυσικού αερίου, δίνοντας στον Πούτιν τη ναυτιλιακή ικανότητα να μεταφέρει το πετρέλαιο του σε μέρη γύρω από την κόσμο», πρόσθεσε η Μπρουκς. «Θα έστριβε ο Πούτιν τις βίδες στην Ευρώπη εάν είχαμε κυρώσεις στη ναυτιλιακή ασφάλιση, σταματώντας τα πετρελαιοφόρα να βγάζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία; Οχι! Θα πάλευε με μια νομισματική κρίση όπως είναι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, θα έπρεπε να αυξήσει τα επιτόκια και να ψαρέψει για κάθε μονάδα σκληρού νομίσματος… Επιτρέποντας στον Πούτιν να εξάγει το πετρέλαιο του παγκοσμίως, του δίνουμε τα μέσα να μειώσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη . Οι κυρώσεις στη ναυτιλιακή ασφάλιση το διορθώνουν, αλλά η Δύση πρέπει να είναι πρόθυμη να υποστεί προσωρινά τις υψηλές τιμές του πετρελαίου».

Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου περιλαμβάνουν προμήθειες που αντλούνται μέσω του αγωγού Ανατολικής Σιβηρίας-Ειρηνικού Ωκεανού (ESPO), αλλά αυτός ο αγωγός λειτουργεί ήδη με σχεδόν ισχύ. Οι θαλάσσιες αποστολές πηγαίνουν από τα ευρωπαϊκά λιμάνια της Ρωσίας και τα λιμάνια της Άπω Ανατολής.

Η άνοδος των εξαγωγών πετρελαίου δείχνει ότι παρά τις κυρώσεις και τις αυτοκυρώσεις από τους εμπόρους, η Μόσχα κατάφερε ακόμα να βρει διεξόδους για το πετρέλαιο της. Οι εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας έχουν ήδη μειωθεί κατά 10% μέχρι στιγμής και αναμένεται να μειωθούν έως και 17% φέτος, λένε οι ειδικοί, αλλά η παραγωγή θα πρέπει να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο και η μείωση της παραγωγής και των εξαγωγών επί του παρόντος αντισταθμίζεται περισσότερο από αύξηση των τιμών.

Η Κίνα αγόρασε ρωσικά ενεργειακά προϊόντα αξίας 7,47 δισ. δολαρίων τον Μάιο, που ήταν περίπου 1 δισ. δολάρια περισσότερα από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Αύξηση των πωλήσεων στην Ινδία

Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου στην Ινδία έχουν επίσης αυξηθεί, αν και από πολύ χαμηλότερο επίπεδο από αυτό στην Κίνα. Το ρωσικό αργό έκανε ήδη περίπου το 15% των εισαγωγών του πριν από την έναρξη του πολέμου, αλλά αυτές στην Ινδία αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 2% των εισαγωγών του αργού.

Η Ινδία αγόρασε έξι φορές περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο από τον Μάρτιο έως τον Μάιο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Rystad Energy, ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σύμφωνα με την τελευταία παγκόσμια έκθεση πετρελαίου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), η Ινδία ξεπέρασε επίσης τη Γερμανία ως ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού τους τελευταίους δύο μήνες.

Ξεχωριστά, τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι οι εισαγωγές από την Κίνα ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ανήλθαν σε σχεδόν 400.000 τόνους τον περασμένο μήνα, 56% περισσότερες από τον Μάιο του 2021.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές ρωσικού LNG – κυρίως από το έργο Sakhalin-2 στην Άπω Ανατολή και Yamal LNG στη ρωσική Αρκτική – αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση σε 1,84 εκατ. τόνους, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Κατηγορίες
Special Report

12) Εξαγωγές πλατίνας ανά χώρα

Οι παγκόσμιες πωλήσεις εξαγωγών πλατίνας από όλες τις χώρες ανήλθαν σε 90,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021.

Η αξία των συνολικών εξαγωγών πλατίνας αυξήθηκε κατά μέσο όρο κατά 235,9% για όλες τις χώρες εξαγωγής από το 2017, όταν οι αποστολές πλατίνας αποτιμήθηκαν στα 26,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε ετήσια βάση, η αξία της διεθνώς εξαγόμενης πλατίνας αυξήθηκε κατά 42,2%.

Οι 5 μεγαλύτεροι εξαγωγείς πλατίνας είναι η Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ρωσία και η Γερμανία. Συλλογικά, αυτή η κορυφαία χούφτα κορυφαίων πωλητών πλατίνας στις διεθνείς αγορές αντιπροσώπευε σχεδόν τα τρία τέταρτα (73,4%) της παγκόσμιας εξαγωγής πλατίνας το 2021.

Μεταξύ των ηπείρων, προμηθευτές σε ευρωπαϊκές χώρες πούλησαν την υψηλότερη αξία σε δολάρια εξαγόμενης πλατίνας το 2021 με αποστολές αξίας 45,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 50,4% του παγκόσμιου συνόλου. Στη δεύτερη θέση ήταν οι ταχέως αναπτυσσόμενοι Αφρικανοί εξαγωγείς με 25,7% ενώ το 15,2% των παγκόσμιων αποστολών πλατίνας προέρχονταν από τη Βόρεια Αμερική. Ένα άλλο 8,6% αξίας προήλθε από την Ασία.

Μικρότερα ποσοστά έφτασαν από τη Λατινική Αμερική (0,1%), εκτός του Μεξικού, αλλά συμπεριλαμβανομένης της Καραϊβικής, και της Ωκεανίας (0,02%) μόνο από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Για ερευνητικούς σκοπούς, το 4-ψήφιο πρόθεμα κωδικού του Εναρμονισμένου Τιμολογιακού Συστήματος για ακατέργαστη ή ημικατεργασμένη πλατίνα είναι 7110. Επίσης σε αυτό το πρόθεμα κωδικού περιλαμβάνονται το παλλάδιο, το ρόδιο, το ιρίδιο, το όσμιο και το ρουθήνιο.

Εξαγωγές πλατίνας ανά χώρα

Παρακάτω είναι οι 15 χώρες που εξήγαγαν πλατίνα με την υψηλότερη αξία σε δολάρια το 2021.

 1. Νότια Αφρική: 23,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (25,6% των συνολικών εξαγωγών πλατίνας)
 2. Ηνωμένο Βασίλειο: 13,6 δισεκατομμύρια δολάρια (15%)
 3. Ηνωμένες Πολιτείες: 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια (14,6%)
 4. Ρωσία: 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια (9,4%)
 5. Γερμανία: 8 δισεκατομμύρια δολάρια (8,8%)
 6. Βέλγιο: 6 δισεκατομμύρια δολάρια (6,6%)
 7. Ιταλία: 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια (6,1%)
 8. Χονγκ Κονγκ: 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια (3,6%)
 9. Ελβετία: 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια (2,6%)
 10. Ιαπωνία: 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια (2%)
 11. Νότια Κορέα: 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια (1,5%)
 12. Νορβηγία: 680,9 εκατομμύρια δολάρια (0,8%)
 13. Ταϊβάν: 581,8 εκατομμύρια δολάρια (0,6%)
 14. Καναδάς: 526,5 εκατομμύρια δολάρια (0,6%)
 15. Σιγκαπούρη: 342,3 εκατομμύρια δολάρια (0,4%)

Με βάση την αξία, οι 15 χώρες απέστειλαν το 98,2% της παγκόσμιας εξαγωγής πλατίνας το 2021.

Μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγέων, οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι εξαγωγείς πλατίνας από το 2020 ήταν: Νότια Κορέα (αύξηση 186%), Νότια Αφρική (άνοδος 116,3%), Ταϊβάν (αύξηση 84,1%) και το Βέλγιο (άνοδος 47,4%).

Δύο κορυφαίες χώρες σημείωσαν πτώση στις διεθνείς πωλήσεις πλατίνας, συγκεκριμένα η Ελβετία (πτώση -3,9%) και η Σιγκαπούρη (πτώση -2,1%).

Χώρες που δημιουργούν τα καλύτερα πλεονάσματα

Οι ακόλουθες χώρες σημείωσαν τις υψηλότερες θετικές καθαρές εξαγωγές πλατίνας το 2021. Η Investopedia ορίζει τις καθαρές εξαγωγές ως την αξία των συνολικών εξαγωγών μιας χώρας μείον την αξία των συνολικών εισαγωγών της. Έτσι, τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν το πλεόνασμα μεταξύ της αξίας της εξαγόμενης πλατίνας κάθε χώρας και των αγορών εισαγωγής για το ίδιο προϊόν.

 1. Νότια Αφρική: 23 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (το καθαρό πλεόνασμα των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 117,5% από το 2020)
 2. Ρωσία: 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 7,6%)
 3. Βέλγιο: 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 35,6%)
 4. Ηνωμένο Βασίλειο: 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια (μείωση -20,5%)
 5. Ιταλία: 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 27,7%)
 6. Νορβηγία: 639,1 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 12,1%)
 7. Ουζμπεκιστάν: 198,3 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 2806,5%)
 8. Ταϊβάν: 146 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 337,3%)
 9. Ολλανδία: 113,4 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 964,6%)
 10. Τουρκία: 60,1 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 69,7%)
 11. Μποτσουάνα: 39,3 εκατομμύρια $ (αντιστρέφοντας έλλειμμα -11.000 $)
 12. Ουκρανία: 21,6 εκατομμύρια δολάρια (μείωση -725,7%)
 13. Κολομβία: 20,9 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 51,9%)
 14. Κόστα Ρίκα: 16,2 εκατομμύρια δολάρια (μείωση -32,5%)
 15. Μιανμάρ: 14,1 εκατομμύρια δολάρια (μη διαθέσιμα δεδομένα 2020)

Η Νότια Αφρική δημιούργησε το υψηλότερο πλεόνασμα στο διεθνές εμπόριο πλατίνας. Με τη σειρά της, αυτή η θετική ταμειακή ροή επιβεβαιώνει το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Νότιας Αφρικής για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

Χώρες που προκαλούν τα μεγαλύτερα ελλείμματα

Οι ακόλουθες χώρες σημείωσαν τις υψηλότερες αρνητικές καθαρές εξαγωγές πλατίνας το 2021. Η Investopedia ορίζει τις καθαρές εξαγωγές ως την αξία των συνολικών εξαγωγών μιας χώρας μείον την αξία των συνολικών εισαγωγών της. Έτσι, τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν το έλλειμμα μεταξύ της αξίας των εισαγόμενων αγορών πλατίνας κάθε χώρας και των εξαγωγών της για το ίδιο εμπόρευμα.

 1. Ιαπωνία: -9,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (το καθαρό εξαγωγικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 77,9% από το 2020)
 2. ηπειρωτική Κίνα: -9 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 17,6%)
 3. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: -5,2 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 240%)
 4. Χονγκ Κονγκ: -3,7 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 8,7%)
 5. Γερμανία: -3,6 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 196,8%)
 6. Καναδάς: -1,66 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 104,2%)
 7. Νότια Κορέα: -1,65 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 22,9%)
 8. Βόρεια Μακεδονία: -1,4 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 23,9%)
 9. Πολωνία: -1,2 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 120,1%)
 10. Βραζιλία: -824,1 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 35,6%)
 11. Ελβετία: -798,6 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 21,5%)
 12. Ινδία: -468 εκατομμύρια δολάρια (μείωση -6,5%)
 13. Ιρλανδία: -317,3 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 138,3%)
 14. Αργεντινή: -133,4 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 43%)
 15. Γαλλία: -95,5 εκατομμύρια δολάρια (αύξηση 133,7%)

Δύο Ασιάτες ανταγωνιστές, η Ιαπωνία και η ηπειρωτική Κίνα, παρουσίασαν το υψηλότερο έλλειμμα στο διεθνές εμπόριο πλατίνας. Με τη σειρά τους, οι αρνητικές ταμειακές ροές τους υπογραμμίζουν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και των δύο χωρών για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, αλλά επίσης σηματοδοτούν ευκαιρίες για τις χώρες που προμηθεύουν πλατίνα που συμβάλλουν στην ικανοποίηση της ζήτησης.

Εταιρείες εξαγωγής πλατίνας

Παρακάτω είναι οι παγκόσμιοι εξορύκτες πλατίνας που αντιπροσωπεύουν καθιερωμένους παίκτες που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο πλατίνας. Η χώρα καταγωγής για κάθε παραγωγό πλατίνας εμφανίζεται μέσα σε παρένθεση.

 • Anglo American Platinum Limited (Νότια Αφρική)
 • Aquarius Platinum (Βερμούδες)
 • ARM African Rainbow Minerals (Νότια Αφρική)
 • Impala Platinum (Νότια Αφρική)
 • Lonmin plc (Ηνωμένο Βασίλειο)
 • Nornickel (Ρωσία)
 • Παλλάδιο Βόρειας Αμερικής (Καναδάς)
 • Northam Platinum (Νότια Αφρική)
 • Stillwater Mining Company (Ηνωμένες Πολιτείες)
 • Wesizwe Platinum (Νότια Αφρική)

Οι 10 top χώρες εξαγωγής στην ακόλουθη αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων παρουσιάζουν το 100% της αξίας της πλατίνας που εξήχθη το 2021.

Επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής μας για να συμπεριληφθούν όλοι οι εξαγωγείς πλατίνας, οι ταχύτεροι παραγωγοί από το 2020 έως το 2021 ήταν το Ουζμπεκιστάν (αύξηση 2.807%), το Βιετνάμ (άνοδος 1.136%), η Ουκρανία (αύξηση 873,2%), η Ελλάδα (αύξηση 861,5%) και το Ισραήλ (αύξηση 660,4%) ).

Κατηγορίες
Special Report

10) Μελέτη της ICAP CRIF για τον κλάδο των Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται από σημαντικό αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής είναι συγκεντρωμένο στις γαλακτοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, οι οποίες
διαθέτουν μακροχρόνια παρουσία στον κλάδο, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ισχυρά και αξιόπιστα εμπορικά σήματα
και οργανωμένα δίκτυα διανομής, με αποτέλεσμα να κατέχουν διαχρονικά το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της
εγχώριας αγοράς. Οι υπόλοιπες παραγωγικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν μονάδες παραγωγής μικρότερου μεγέθους
και δυναμικότητας και δραστηριοποιούνται σε περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, συγκεντρώνοντας αξιόλογα μερίδια σε
τοπικές αγορές.
Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο κλάδος περιλαμβάνει και εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν
αξιόλογη θέση στην εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Ορισμένες από αυτές βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση
σχέση με πολυεθνικές γαλακτοβιομηχανίες ενώ, δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των γαλακτοκομικών (ή
και των τυροκομικών) προϊόντων. Αρκετές από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις διαθέτουν προϊόντα που είναι ευρέως
γνωστά στο καταναλωτικό κοινό και έχουν αναπτύξει πανελλαδικό δίκτυο διανομής.
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα ως βασικό είδος διατροφής παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετικά χαμηλή
ελαστικότητα ως προς την τιμή πώλησης και το διαθέσιμο εισόδημα. Παρ’ όλα αυτά, η τιμή πώλησης αποτελεί τον
κυριότερο παράγοντα που καθορίζει την τελική επιλογή του καταναλωτή ανάμεσα σε πλήθος εμπορικών σημάτων που
διατίθενται στην αγορά. Επιπρόσθετα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος (γεύση, ποιότητα, θρεπτική αξία
κ.ά.), η τεχνολογική πρόοδος που συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων, η διαφήμιση
που ωθεί το καταναλωτικό κοινό προς συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, όπως επίσης και η ύπαρξη
ανταγωνιστικών/υποκατάστατων αγαθών με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά,
επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση των εξεταζόμενων προϊόντων.
H Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF επισημαίνει ότι η
εγχώρια φαινομενική κατανάλωση φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος παρουσίασε καθοδική πορεία την περίοδο
2020-2021, έπειτα από μία διετία θετικών μεταβολών. Ωστόσο, η εγχώρια αγορά του γάλακτος υψηλής παστερίωσης,
μακράς διάρκειας και του συμπυκνωμένου εμφάνισαν θετικούς ρυθμούς μεταβολής κατά το 2020, με την τάση αυτή
να συνεχίζεται και το 2021, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Οι εν λόγω εξελίξεις αποδίδονται στην αλλαγή των προτιμήσεων
των καταναλωτών οι οποίοι στράφηκαν προς προϊόντα γάλακτος που διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά την εγχώρια αγορά γιαουρτιού, παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2016-2018 με μέσο ετήσιο ρυθμό της
τάξης του 5%. Ωστόσο, την ακόλουθη τριετία (2019-2021), εκτιμάται ότι κινείται καθοδικά καταγράφοντας σωρευτική
μείωση 6% περίπου (2021/19). Σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο αποτελεί η αξιόλογη αύξηση των εξαγωγών του
γιαουρτιού, το οποίο αποσπά μερίδιο 76%-78% επί της συνολικής ποσότητας εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων
τη διετία 2020-2021, γεγονός που το καθιστά το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν του κλάδου.
Συνεχείς αυξομειώσεις παρουσιάζει η εγχώρια αγορά τόσο του βουτύρου όσο και της κρέμας γάλακτος τα τελευταία
έτη. Συγκεκριμένα, το 2021 η φαινομενική κατανάλωση του βουτύρου σημείωσε ανοδική πορεία, ύστερα από την
αξιόλογη μείωση του 2020 και καλύπτεται διαχρονικά σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου από τις εισαγωγές, με το ποσοστό
συμμετοχής τους να διαμορφώνεται στο 92% κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία (2012-2021). Ανάλογη πορεία
ακολουθεί και η εγχώρια αγορά της κρέμας γάλακτος, η οποία εμφάνισε μείωση της τάξης του 3% το 2020, ενώ το
2021 εκτιμάται ότι επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Εν γένει, η επιστροφή των καταναλωτών σε ρυθμούς
κανονικότητας -ως ένα βαθμό- το 2021, αντιστάθμισε σε μεγάλο ποσοστό τις απώλειες του προηγούμενου έτους,
καθώς ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων απορροφάται από κλάδους που επλήγησαν από
την υγειονομική κρίση (κλάδος εστίασης, catering).
Η πανδημία Covid-19 που ξέσπασε και στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 2020 ήταν η αιτία για την αρνητική εικόνα
ορισμένων κατηγοριών γαλακτοκομικών προϊόντων την περίοδο 2020-2021. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την
Πολιτεία με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου συρρίκνωσαν τις δραστηριότητες πολλών επιχειρήσεων
– πελατών του κλάδου. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση της οικιακής κατανάλωσης και κατ’ επέκταση η άνοδος των
πωλήσεων των αλυσίδων supermarkets, αντιστάθμισε τις συνολικές απώλειες.
Σύμφωνα με την Αναστασία Κυριακίδη, Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF,
η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, η φύση των γαλακτοκομικών προϊόντων επέδειξε χαρακτηριστική “αντοχή”
απέναντι στην πανδημία. Συνεπώς, η λειτουργία των γαλακτοκομείων αντιμετώπισε ήπιες επιπτώσεις στις
περισσότερες κατηγορίες παραγόμενων προϊόντων από τα μέτρα περιορισμού λόγω της πανδημίας ενώ, σύμφωνα με
πηγές της αγοράς, το 2021 είχε ήδη εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. Ωστόσο, μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο της
γαλακτοβιομηχανίας την τρέχουσα περίοδο αποτελούν οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, οι αυξήσεις στις τιμές της
ενέργειας και στις τιμές αναντικατάστατων πρώτων υλών που οδηγούν σε αξιόλογη αύξηση του κόστους παραγωγής
και, κατά συνέπεια, του τελικού προϊόντος. Παρ’ όλα αυτά, με βάση τις εκτιμήσεις της ICAP CRIF, το 2022 η εγχώρια
αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων εκτιμάται πως θα σημειώσει θετικούς ρυθμούς μεταβολής στις περισσότερες
κατηγορίες προϊόντων.

εικόνα σελίδας 3

 

Επιπλέον, η κα Κυριακίδη επισημαίνει ότι από τη συνολική εκτιμώμενη κατά κεφαλή κατανάλωση
γαλακτοκομικών προϊόντων σε όρους ποσότητας το 2021, το 33% περίπου καλύπτεται από την κατανάλωση φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος και ροφημάτων, το 27% από το γάλα υψηλής παστερίωσης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του
10% από το γιαούρτι.

εικόνα σελίδας 4

 

Η κα Παντελαἰου αναφέρει επίσης ότι ο βαθμός συγκέντρωσης σε κάθε κατηγορία γαλακτοκομικών
προϊόντων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες να αποσπούν αξιόλογα μερίδια
αγοράς. Ενδεικτικά, στη συνολική αγορά του φρέσκου (λευκού) παστεριωμένου γάλακτος, οκτώ εταιρείες κάλυψαν το
70% περίπου των συνολικών πωλήσεων το 2020, ενώ στη συνολική αγορά του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, μόλις
τρεις εταιρείες εκτιμάται ότι κάλυψαν από κοινού το ίδιο ποσοστό (70%). Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία των
προϊόντων private label σε όλο το εύρος γαλακτοκομικών προϊόντων, το μερίδιο των οποίων στη λιανική αγορά ολοένα
και ενισχύεται τα τελευταία έτη.
Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η εγχώρια αγορά των
γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία τα προσεχή έτη.
Στα πλαίσια εκπόνησης της κλαδικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός πενταετίας βάσει ενός δείγματος 21
επιχειρήσεων. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού των εν λόγω αντιπροσωπευτικών εταιρειών
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 2016-2020,
προκύπτουν τα εξής:
Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρουσίασε σωρευτική αύξηση 7,3% την
εξεταζόμενη περίοδο (2016-2020) παρά τις συνεχείς ετήσιες διακυμάνσεις. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν το 2020
σε €532,45 εκατ., παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 5%. Οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και
προβλέψεις υπερδιπλασιάστηκαν κατά την εξεταζόμενη πενταετία (2016-2020) ενώ, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων του κλάδου ακολούθησαν καθοδική πορεία σημειώνοντας σωρευτική μείωση 32,3% την ίδια περιοδο.

Διαρκή αυξητική τάση εμφάνισαν οι συνολικές πωλήσεις του εξεταζόμενου δείγματος εταιρειών, οι οποίες
ενισχύθηκαν κατά 12,4% το 2020 σε σχέση με το 2016. Σημαντική σωρευτική αύξηση (82,0%) παρουσίασαν τα EBITDA
των 21 επιχειρήσεων (2020/2016). Την εξεταζόμενη πενταετία το συνολικό τελικό (καθαρό) αποτέλεσμα των
επιχειρήσεων ήταν διαρκώς κερδοφόρο, και το 2020 η τιμή του κορυφώθηκε. Τέλος, από τις 21 εταιρείες του δείγματος
17 ήταν κερδοφόρες το 2020, έναντι 16 κερδοφόρων εταιρειών το 2016.

εικόνα σελίδας 5

Κατηγορίες
Special Report

10) Η έλλειψη καυσίμων και δολαρίων στη Σρι Λάνκα επηρεάζει την επικερδή βιομηχανία εξαγωγών ενδυμάτων

Παρά το full order book αυτή τη στιγμή, οι εξαγωγείς ενδυμάτων της Σρι Λάνκα αισθάνονται ότι οι πελάτες τους αλλάζουν τις παραγγελίες τους για να αποφύγουν τον κίνδυνο από τη συνεχιζόμενη κρίση.

Για τη δεύτερη σεζόν (ο κλάδος λειτουργεί σε κύκλο έξι μηνών) που πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, οι εξαγωγείς λένε ότι βλέπουν σημάδια πελατών που αποσύρονται για να είναι στην πιο ασφαλή πλευρά.

«Βλέπουμε μια μείωση στον ορίζοντα και αυτό δεν οφείλεται στην ικανότητα του κλάδου να προσφέρει στον πελάτη, αλλά περισσότερο επειδή ο πελάτης βλέπει τη χώρα ως κίνδυνο», δήλωσε ο Yohan Lawrence, Γενικός Γραμματέας του Joint Apparel Association Forum της Σρι Λάνκα.

“Όπου αγόρασαν 100, θα αγοράσουν 80. Ο αντίκτυπος πιθανότατα θα φανεί τον Ιούλιο/Αύγουστο.”

Εάν οι πελάτες ένδυσης της Σρι Λάνκα αρχίσουν να μειώνουν τις παραγγελίες τώρα, ο αντίκτυπος αυτού θα φανεί μόνο τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, όταν ξεκινήσει η νέα περίοδος παραγωγής.

«Βλέπουμε πρώιμα σημάδια πελατών να μεταφέρουν παραγγελίες σε άλλες χώρες, κυρίως επειδή ανησυχούν για την κοινωνική σταθερότητα της χώρας», δήλωσε ο Rehan Lakhany, πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Εξαγωγέων Ενδυμάτων της Σρι Λάνκα.

«Κυρίως με αυτά που βλέπουν (οι πελάτες) στις ειδήσεις στα ξένα μέσα, ανησυχούν για το αν μπορούμε να λειτουργήσουμε τα εργοστάσιά μας και αν μπορούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα εγκαίρως στα καταστήματά τους».

Οι πελάτες στέλνουν ερωτήματα σε εξαγωγείς σε καθημερινή βάση ρωτώντας για την κατάσταση της χώρας.

«Πρέπει να δείξουμε σταθερότητα στα λιμάνια, στον τομέα των μεταφορών και στον εφοδιασμό ντίζελ. Εκτός και αν τους δοθεί κάποια συγκεκριμένη διαβεβαίωση, όχι μόνο προφορική [διαβεβαίωση, ότι θα κινήσουν εντολές]», είπε ο Lakhany.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει περιττός φόβος μεταξύ των αγοραστών, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η χώρα πρέπει να τους δείξει ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να κάνουν τις πληρωμές εγκαίρως και να παρέχουν διαβεβαίωση ότι οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.

Ο κύριος παράγοντας που τους ανησυχεί τώρα είναι η έλλειψη ρευστότητας σε δολάρια στην τράπεζα, είπε ο Lakhany.

«Πολλές τράπεζες δεν έχουν δολάρια τώρα. Ακόμα κι αν τους δώσουμε 100 εκατομμύρια από εξαγωγές, δεν μπορούν να μας δώσουν τα ίδια 100 εκατομμύρια για την εισαγωγή πρώτων υλών.

«Έχουμε λάβει εντολές, αλλά οι τράπεζες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές. Οι τράπεζες έχουν ζητήματα ρευστότητας σε ξένο νόμισμα».

Η δεύτερη ανησυχία που έχουν οι αγοραστές είναι η έλλειψη καυσίμων καθώς οι γεννήτριες πρέπει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος και για τη μεταφορά των εργαζομένων.

Το τρίτο μέλημα είναι η κοινωνική σταθερότητα της χώρας.

Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2022, ο κλάδος έχει κερδίσει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κρεμασμένοι από μια κλωστή

Η βιομηχανία ένδυσης της 30χρονης Σρι Λάνκα, που κάποτε ήταν γνωστή για την ποιότητα και την αξιοπιστία της, έχει γίνει ερωτηματικό μεταξύ των πελατών της, καθώς η κοινωνική αστάθεια και η σοβαρή έλλειψη δολαρίων και καυσίμων συνεχίζουν να ακρωτηριάζουν τη χώρα.

Σε σύγκριση με τους περιφερειακούς ανταγωνιστές, το μέγεθος των εξαγωγών ενδυμάτων της Σρι Λάνκα είναι πολύ μικρό, αλλά η ποιότητα των προϊόντων της την έχει κάνει αγαπημένο μεταξύ των πλουσίων σε δολάρια Ευρωπαίων και Αμερικανών αγοραστών της.

Το Συμβούλιο Ανάπτυξης Εξαγωγών (EDB) σημειώνει συγκεκριμένα ότι η φήμη του νησιού στην ένδυση οφείλεται στην «άριστη ραφή, στην ταχεία παράδοση και αξιοπιστία».

Η ετικέτα “Made in Sri Lanka” είναι συνώνυμη με την ποιότητα, την αξιοπιστία, την κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, λέει η EDB.

Αλλά όλα μπορεί να τελειώσουν καθώς η χώρα περνά από τη χειρότερη οικονομική της κατάσταση που δημιουργήθηκε από χρόνια κακών νομισματικών πρακτικών που διοχετεύονταν από την εκτύπωση χρημάτων.

Ο Lakhany λέει ότι όσο κι αν προσπαθούν να πουν ότι παρά τις προκλήσεις που λειτουργούν εργοστάσια και επιχειρήσεις, οι πελάτες δεν είναι έτοιμοι να το δεχτούν.

Για να επιδεινώσει την κατάσταση, η Σαγκάη στην Κίνα έχει ανοίξει μετά από ένα δίμηνο αυστηρό lockdown για τον COVID-19.

Αυτό το Lakhany θεωρεί κακά νέα για τις επιχειρήσεις της Σρι Λάνκα, καθώς τώρα οι πελάτες έχουν περισσότερες επιλογές για να κάνουν μια εύκολη αλλαγή. Η Σαγκάη είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, χάνοντας ακόμη και το 20 τοις εκατό των παραγγελιών ή τις εξαγωγές ενός μήνα (500 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο), οι εξαγωγείς λένε ότι ο αντίκτυπος θα είναι πολλαπλός.

«Αν χάσουμε παραγγελίες, ο αντίκτυπος θα είναι αδιανόητος. Η βιομηχανία ένδυσης λειτουργεί με περιθώρια. Ακόμα κι αν χάσουμε το 20 τοις εκατό των παραγγελιών, ο αντίκτυπος θα είναι 80 τοις εκατό. Τα εργοστάσια θα καταλήξουν να κλείσουν», είπε ο Lahany.

Φοβάται ότι τα εργοστάσια μπορεί να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τους εργάτες.

Υπάρχουν σχεδόν 800.000 εργαζόμενοι που βασίζονται στη βιομηχανία.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, οι οποίοι, μετά την καθυστέρηση των πληρωμών, άρχισαν να ζητούν αυτές τις πληρωμές.

«Δεν μπορούμε να πληρώσουμε γιατί οι τράπεζες δεν αποδεσμεύουν κεφάλαια», είπε ο Lakhany.

«Έτσι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες και οι πελάτες που αποχωρούν είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο».

Οι εξαγωγείς λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα τώρα για να μετριαστούν οι κίνδυνοι πριν να είναι πολύ αργά.

Κατηγορίες
Special Report

7)Η έλλειψη τουριστικής δραστηριότητας παρασύρει το εμπόριο των υπηρεσιών σε έλλειμμα 60,7 δισεκατομμυρίων RM

Η Μαλαισία κατέγραψε και πάλι το υψηλότερο εμπορικό της έλλειμμα στις υπηρεσίες στα 60,7 δισεκατομμύρια RM μετά από έλλειμμα 47,2 δισεκατομμυρίων RM το 2020. Καθώς το εμπόριο υπηρεσιών είναι πιο ανθεκτικό σε εξωτερικούς κραδασμούς, ειδικά σε σύγκριση με το εμπόριο αγαθών, η πανδημία COVID-19 είχε σοβαρή επίπτωση στο εμπόριο υπηρεσιών, η οποία αντικατοπτρίστηκε στη διεύρυνση των αναφορών για το έλλειμμα του Τμήματος Στατιστικής.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν 86,7 δισεκατομμύρια RM σε σύγκριση με 93,0 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,2 τοις εκατό στα 147,5 δισεκατομμύρια RM από 140,1 δισεκατομμύρια RM το 2020.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες που ενσωματώθηκαν στην ψηφιακή τεχνολογία είχαν τον λιγότερο αρνητικό αντίκτυπο. Αυτές οι υπηρεσίες κατέγραψαν αξία εξαγωγών 27,1 δισεκατομμυρίων RM το 2021 σε σύγκριση με 27,3 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές αυτού του στοιχείου αυξήθηκαν κατά 4,0 τοις εκατό από έτος σε έτος σε 30,9 δισεκατομμύρια RM, με αποτέλεσμα έλλειμμα 3,9 δισεκατομμυρίων RM σε αυτές τις υπηρεσίες. Εκτός από αυτό, οι Μεταφορές κατέγραψαν έλλειμμα 32,5 δισεκατομμυρίων RM σε σύγκριση με 27,4 δισεκατομμύρια RM το 2020, καθώς η αύξηση των πληρωμών ήταν υψηλότερη από τις εισπράξεις, κυρίως για τις εμπορευματικές μεταφορές. Η αύξηση μπορεί επίσης να αποδοθεί στη σημαντική αύξηση των ναύλων των θαλάσσιων ναύλων λόγω της παγκόσμιας διακοπής της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου οι φορτωτές αντιμετώπισαν έλλειψη πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι εξαγωγές μεταφορών ανήλθαν σε 15,5 δισ. RM έναντι 13,8 δισ. RM το προηγούμενο έτος.

περιορισμούς για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Οι εισαγωγές μεταφορών επιταχύνθηκαν κατά 16,2 τοις εκατό από έτος σε έτος σε ρεκόρ 47,9
δισεκατομμυρίων RM το 2021, παράλληλα με την αύξηση των εισαγωγών αγαθών. Με την ταχεία ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά με τη μορφή περιαγωγής, υπολογιστικού νέφους, ροής βίντεο και συνδρομών παιχνιδιών για κινητά, οι εξαγωγές υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών αυξήθηκαν κατά 3,5 τοις εκατό ή 13,8 δισεκατομμύρια RM σε σύγκριση με 13,4 RM δισεκατομμύρια το 2020. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές αυτού του στοιχείου αυξήθηκαν επίσης κατά 5,1 τοις εκατό σε 17,6 δισεκατομμύρια RM από 16,7 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών κατέγραψαν έλλειμμα 3,8 δισεκατομμυρίων RM το 2021 σε σύγκριση με 3,4 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ταξίδια, τα οποία παρουσίασαν επίμονη αρνητική τάση από το 2020, καθώς τα σύνορα της Μαλαισίας ήταν κλειστά για
αφίξεις τουριστών, προκάλεσαν το υψηλότερο έλλειμμα στο εμπόριο υπηρεσιών το 2021. Λόγω των διαφόρων περιορισμών στα διασυνοριακά ταξίδια μετά την άνευ προηγουμένου και παρατεταμένη κατάσταση του COVID-19 , οι εξαγωγές ταξιδιών μειώθηκαν κατά 97,4 τοις εκατό σε 0,3 δισεκατομμύρια RM το 2021 από
12,5 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές ταξιδιών παρουσίασαν επίσης παρόμοια τάση με τις εξαγωγές, μειώθηκαν κατά 25,8 τοις εκατό στα 14,9 δισεκατομμύρια RM από 20,1 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Έτσι, τα Travel σημείωσαν έλλειμμα 14,6 δισεκατομμυρίων RM σε σύγκριση με 7,6 δισεκατομμύρια RM iΟι υψηλότερες πληρωμές παρατηρήθηκαν καθώς οι Μαλαισιανοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για επιχειρήσεις, εκπαίδευση, υγεία και άλλες βασικές υπηρεσίες ξόδεψαν περισσότερα από τους ξένους ταξιδιώτες στη Μαλαισία.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες μεταποίησης αντιπροσώπευαν εμπορικό πλεόνασμα 14,1 δισεκατομμυρίων RM το 2021, το υψηλότερο την τελευταία δεκαετία. Αυτό το στοιχείο, το οποίο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεισφέρων στις εξαγωγές υπηρεσιών μετά τις Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, κατέγραψε αξία εξαγωγών 15,5 δισεκατομμυρίων RM, η οποία αυξήθηκε κατά 21,3 τοις εκατό από έτος σε έτος. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές μεταποιητικών υπηρεσιών αυξήθηκαν επίσης σε 1,3 δισεκατομμύρια RM από 0,8 δισεκατομμύρια RM το προηγούμενο έτος. Το υψηλότερο πλεόνασμα ακολούθησε την αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως η χρήση φορητών συσκευών, η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) κ.λπ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ήταν ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές υπηρεσιών της Μαλαισίας, αξίας 26,6
δισεκατομμυρίων RM και 32,1 δισεκατομμυρίων RM με αύξηση 7,0 τοις εκατό και 1,8 τοις εκατό από έτος σε έτος αντίστοιχα. Η Μαλαισία εξήγαγε κυρίως
Υπηρεσίες παραγωγής και Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, ενώ εισάγονται κυρίως Ταξιδιωτικές και Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες. Η Σιγκαπούρη, ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός του εμπορίου υπηρεσιών, κατέγραψε αξία εξαγωγών στα 19,5 δισεκατομμύρια RM και εισαγωγές 23,1 δισεκατομμύρια RM, κυρίως από άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, τους υπολογιστές και τις πληροφορίες. Η τρίτη μεγαλύτερη χώρα για εξαγωγές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,3 δισεκατομμύρια RM ενώ για τις εισαγωγές ήταν η Κίνα με 15,1 δισεκατομμύρια RM. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της επιδημίας του COVID-19, ειδικά στα ταξίδια, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η πανδημία έχει διαμορφώσει την καθημερινότητά μας υιοθετώντας την ψηφιακή τεχνολογία ακολουθώντας τους περιορισμούς μετακίνησης και τους κανόνες εργασίας από το σπίτι.

Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η υγεία και οι υπηρεσίες εκπαίδευσης έχουν ανακάμψει σταδιακά μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, στη συνέχεια βελτίωσαν τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ το 2021 και αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, οι εξαγωγές Υπηρεσιών ενδέχεται να δουν μια θετική τάση, ιδιαίτερα στα ταξίδια, ως αποτέλεσμα του εκ νέου ανοίγματος των συνόρων της Μαλαισίας σε όλους τους ταξιδιώτες την 1η Απριλίου 2022. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση και τον παγκόσμιο στασιμοπληθωρισμό, το εμπόριο υπηρεσιών αναμένεται να επιλεγεί ανεβαίνουν μέτρια και επιδίδονται κάτω από τα προπανδημικά επίπεδα, αλλά καλύτερα από πέρυσι. Σύμφωνα με τις Οικονομικές Προοπτικές της Μαλαισίας του Υπουργείου Οικονομικών (MoF), το εμπόριο υπηρεσιών προβλέπεται να έχει μικρότερο έλλειμμα 57,6 δισεκατομμυρίων το 2022.

ισοτιμία 1RM = 0,21€

Κατηγορίες
Special Report

10) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Ποια είναι η διαφορά;

Το ΑΕΠ και το ΑΕΠ είναι δύο από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα της οικονομίας μιας χώρας. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν τη συνολική αγοραία αξία  όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια ορισμένη περίοδο. Ωστόσο, υπολογίζονται με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία των τελικών εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων ενός έθνους. Από την άλλη πλευρά, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που ανήκουν στους πολίτες μιας χώρας, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα αγαθά παράγονται στη συγκεκριμένη χώρα ή όχι.

Αυτές οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν διαφορετικούς τρόπους μέτρησης του εύρους μιας οικονομίας. Ενώ το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), περιορίζει την ερμηνεία του για την οικονομία στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας, το ΑΕΠ (Aκαθάριστο Eθνικό Προϊόν) το επεκτείνει ώστε να περιλαμβάνει τις καθαρές οικονομικές δραστηριότητες στο εξωτερικό που εκτελούνται από τους υπηκόους του.

 • Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι και τα δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα της συνολικής οικονομικής παραγωγής μιας χώρας.
 • Το ΑΕΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) μετρά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας, τόσο από πολίτες όσο και από “επισκέπτες”.
 • Το ΑΕΠ (ακαθάριστο εθνικό προϊόν), μετρά την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται από τους πολίτες μιας χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Πολλές πηγές χρησιμοποιούν πλέον τον όρο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα, ή ΑΕΕ, ως συνώνυμο του ΑΕΠ.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι ο πιο βασικός δείκτης για τη μέτρηση της συνολικής υγείας και του μεγέθους της οικονομίας μιας χώρας. Αυτή η μέτρηση μετράει τη συνολική αγοραία αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται εγχώρια από μια χώρα. Το ΑΕΠ είναι σημαντικός αριθμός γιατί δίνει μια ιδέα για το αν η οικονομία αναπτύσσεται ή συρρικνώνεται.

Ο υπολογισμός του ΑΕΠ περιλαμβάνει την πρόσθεση ιδιωτικής κατανάλωσης ή καταναλωτικών δαπανών, κρατικών δαπανών, κεφαλαιουχικών δαπανών από τις επιχειρήσεις και καθαρών εξαγωγών—εξαγωγές μείον εισαγωγές. Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση κάθε στοιχείου:

 • Κατανάλωση: Η αξία της κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών που αποκτούν και καταναλώνονται από τα νοικοκυριά της χώρας. Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ.
 • Κρατικές δαπάνες: Όλες οι καταναλώσεις, οι επενδύσεις και οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από το κράτος για τρέχουσα χρήση.
 • Κεφαλαιακές δαπάνες από επιχειρήσεις: Δαπάνες για αγορές παγίων και απούλητων αποθεμάτων από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Καθαρές εξαγωγές: Αντιπροσωπεύει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (BOT) ή τη διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Ένας θετικός αριθμός δείχνει ότι η χώρα εξάγει περισσότερα από όσα εισάγει.

Επειδή υπόκειται σε πιέσεις από τον πληθωρισμό, το ΑΕΠ μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες — πραγματικό ΑΕΠ και ονομαστικό ΑΕΠ . Το πραγματικό ΑΕΠ μιας χώρας είναι το οικονομικό προϊόν αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. Το ονομαστικό ΑΕΠ είναι συνήθως υψηλότερο από το πραγματικό ΑΕΠ επειδή ο πληθωρισμός είναι σχεδόν πάντα θετικός.

Το ονομαστικό ΑΕΠ χρησιμοποιείται γενικά για τη σύγκριση διαφορετικών τριμήνων του ίδιου έτους, επειδή ο πληθωρισμός συνήθως δεν είναι σημαντικός παράγοντας. Τα ΑΕΠ δύο ή περισσότερων ετών συγκρίνονται χρησιμοποιώντας το πραγματικό ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των επιδόσεων δύο ή περισσότερων οικονομιών, λειτουργώντας ως βασικό στοιχείο για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Βοηθά επίσης την κυβέρνηση να σχεδιάσει πολιτικές για την προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν το ΑΕΠ ως βασικό οικονομικό δείκτη από το 1991. αντικατέστησε το ΑΕΠ για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας επειδή το ΑΕΠ ήταν το πιο κοινό μέτρο που χρησιμοποιήθηκε διεθνώς.

Όταν το ΑΕΠ αυξάνεται, σημαίνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται. Αντίστροφα, αν πέσει, η οικονομία συρρικνώνεται και μπορεί να βρεθεί σε πρόβλημα. Αλλά εάν η οικονομία αναπτυχθεί στο σημείο να φτάσει σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, ο πληθωρισμός μπορεί να αρχίσει να αυξάνεται. Οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται στη συνέχεια να παρέμβουν, αυστηροποιώντας τις νομισματικές τους πολιτικές για να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.  Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων πέφτει. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η νομισματική πολιτική χαλαρώνει για να τονώσει την ανάπτυξη.

Για να κάνουμε έναν παραλληλισμό, εάν μια οικογένεια κερδίζει 75.000 $ ετησίως, οι δαπάνες της θα πρέπει ιδανικά να παραμένουν εντός του εύρους των κερδών της. Είναι πιθανό οι δαπάνες της οικογένειας να ξεπερνούν τα κέρδη της κάθε τόσο, όπως όταν αγοράζουν ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο με δάνειο, αλλά στη συνέχεια επιστρέφουν στα όρια για κάποιο χρονικό διάστημα. Μεγαλύτερες περιόδους αρνητικού ΑΕΠ, που υποδηλώνουν περισσότερες δαπάνες από την παραγωγή, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, κλείσιμο επιχειρήσεων και αδράνεια παραγωγικής ικανότητας.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι μια άλλη μέτρηση που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής παραγωγής μιας χώρας. Όταν το ΑΕΠ εξετάζει την αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας, το ΑΕΠ είναι η αγοραία αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται από όλους τους πολίτες μιας χώρας—τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ενώ το ΑΕΠ είναι δείκτης της τοπικής/εθνικής οικονομίας, το ΑΕΠ αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες του συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας. Παίζει ρόλο υπηκοότητας αλλά παραβλέπει την τοποθεσία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει την παραγωγή κατοίκων εξωτερικού.

Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών του 1993 αντικατέστησε τον όρο ΑΕΠ με ΑΕΕ ή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα. Και οι δύο μετρήσεις μετρούν το ίδιο πράγμα, την εγχώρια παραγωγικότητα συν το καθαρό εισόδημα των πολιτών μιας χώρας από ξένες πηγές. 3

Για παράδειγμα, ένας Καναδός παίκτης NFL με έδρα τις ΗΠΑ που στέλνει το εισόδημά του στον Καναδά ή ένας Γερμανός επενδυτής που μεταφέρει το εισόδημά του από μερίσματα στη Γερμανία, θα αποκλειστούν και οι δύο από το ΑΕΠ των ΗΠΑ, αλλά θα συμπεριληφθούν στο ΑΕΠ της χώρας.

Το ΑΕΠ μπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας την κατανάλωση, τις κρατικές δαπάνες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες από τις επιχειρήσεις, τις καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές μείον εισαγωγές) και το καθαρό εισόδημα των κατοίκων της χώρας και των επιχειρήσεων από επενδύσεις στο εξωτερικό. Το ποσό αυτό αφαιρείται στη συνέχεια από το καθαρό εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι του εξωτερικού και οι επιχειρήσεις από εγχώριες επενδύσεις.

Στοιχεία ΑΕΠ και ΑΕΠ για επιλεγμένες χώρες
 Χώρα  ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΕΠ

ακαθάριστο εθνικό προϊόν

 ΑΕΠ/ΑΕΠ (%)
Ηνωμένες Πολιτείες  20.953  21.287  101.6
Ηνωμένο Βασίλειο  2.760  2.723  98,7
Κίνα  14.722  14.618  99.3
Ισραήλ  407  402,9  98,9
Ινδία  2.660  2.635 99.1
Ελλάδα  188,8  188,0  99,6
Σαουδική Αραβία 700,1 715,6 102.2
Χονγκ Κονγκ 346,6 365,7 105,6
(Όλα τα στοιχεία σε δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ)

Πηγές δεδομένων: WorldBank DataBank. 5

Η Σαουδική Αραβία είναι μια άλλη περίπτωση χώρας όπου το ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ. Το Βασίλειο είναι ένας σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου με επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο. Το εισόδημα από αυτές τις επιχειρήσεις τείνει να είναι υψηλότερο από το εισόδημα που χάνεται λόγω ξένων πολιτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία.

Άλλα έθνη όπως η Κίνα , το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και το Ισραήλ έχουν χαμηλότερο ΑΕΠ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ΑΕΠ. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα έθνη βλέπουν μια καθαρή συνολική εκροή από τη χώρα. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αυτών των χωρών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό παράγουν μικρότερο εισόδημα σε σύγκριση με το εισόδημα που παράγουν οι ξένοι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες.

Τα ποσοστά στον παραπάνω πίνακα (ΑΕΠ/ΑΕΠ-%), τα οποία αντιπροσωπεύουν το ΑΕΠ ως ποσοστό του ΑΕΠ, υποδεικνύουν ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων περιορίζεται συνήθως σε ένα εύρος συν ή πλην 2%. Το Χονγκ Κονγκ αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα: ως μια οικονομία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, πολλές από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της πόλης βρίσκονται στο εξωτερικό.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ή το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα καταγράφει το καθαρό εισόδημα από ξένες πηγές που ανήκουν σε πολίτες μιας χώρας. Αυτή η μέτρηση μπορεί να είναι χρήσιμη για μελετητές που μετρούν την επίδραση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό ή των απομακρυσμένων εργαζομένων στην οικονομία μιας χώρας.

Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών του 1993 αντικατέστησε τον όρο «Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν» ή ΑΕΠ, με τον νέο όρο «Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα» ή ΑΕΕ. Και τα δύο αντιπροσωπεύουν την εγχώρια παραγωγή μιας χώρας συν το καθαρό εισόδημα από τις επιχειρήσεις ή την εργασία των πολιτών μιας χώρας στο εξωτερικό.

Αν και δεν υπάρχει αντικειμενική βάση για να πούμε ότι η μία μέτρηση είναι καλύτερη από την άλλη, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η πιο δημοφιλής μέτρηση για τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας μιας χώρας. Το ΑΕΠ ήταν παλαιότερα το προεπιλεγμένο μέτρο για την οικονομική παραγωγή μιας χώρας, αλλά έπεσε σε δυσμένεια τη δεκαετία του 1990.

Η κατώτατη γραμμή

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι από τις πιο δημοφιλείς μετρήσεις για την παραγωγικότητα της οικονομίας μιας χώρας. Και τα δύο μετρούν την αξία της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Η κύρια διαφορά είναι ότι το ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μετρά την παραγωγικότητα εντός των γεωγραφικών ορίων μιας χώρας και το ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν καταγράφει την οικονομική δραστηριότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων αυτής της χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία.

Κατηγορίες
Special Report

13) Η επίλυση δασμών Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ δημιουργεί ευκαιρίες εξαγωγών τόσο για τους χαλυβουργούς όσο και για τους παραγωγούς ουίσκι

Μετά την επίλυση της διαφοράς για τους δασμούς S232 από τον Υπουργό Εξωτερικών νωρίτερα αυτό το έτος, από σήμερα [Τετάρτη 1 Ιουνίου] οι εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αρχίσουν να εξάγουν χωρίς δασμούς έως έναν καθορισμένο όγκο στον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο για πρώτη φορά από το 2018 .

Η άρση των δασμών χαιρετίστηκε ως τεράστια νίκη από τις χαλυβουργίες του Ηνωμένου Βασιλείου και θα φέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εταιρείες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού που απασχολεί 80.000 άτομα.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα τερματίσει τα μέτρα εξισορρόπησης σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων των ΗΠΑ, όπως το ουίσκι, τα τζιν Levi’s και τις μοτοσυκλέτες της Harley Davidson.

Η υπουργός Εξωτερικών για το Διεθνές Εμπόριο Anne-Marie Trevelyan είπε:

Από σήμερα, οι εξαγωγείς μας χάλυβα και αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν επίσης να επιστρέψουν στις εξαγωγές πέρα ​​από τον Ατλαντικό στον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο.

Η άρση των δασμών σημαίνει επίσης ότι οι εισαγωγές προϊόντων των ΗΠΑ θα είναι φθηνότερες στην εισαγωγή, μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πώς η ακμάζουσα διατλαντική εμπορική μας σχέση δημιουργεί λαμπρές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας και ωθώντας την οικονομική ανάπτυξη.

Το ψήφισμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου (DIT) βοηθά τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα οφέλη του ελεύθερου εμπορίου, καθώς το υπουργείο συνεχίζει να καταρρίπτει τους εμπορικούς φραγμούς. Από την άρση των περιορισμών στο υψηλής ποιότητας αρνί Ουαλίας και το σκωτσέζικο βόειο κρέας μέχρι την επίτευξη συμφωνίας για τη μακροχρόνια διαμάχη Airbus-Boeing για την κατάργηση των δασμών 25% στο σκωτσέζικο ουίσκι.

Τρεις λάτρεις του ουίσκι κάνουν πρόποση για την άρση των υπερατλαντικών δασμών στην αγαπημένη τους τροφή, λανσάροντας το πρώτο μπέρμπον που έχει τελειώσει στην Αγγλία.

Η Martha Dalton, ο David Wild και η Fran O’Leary, έχουν δημιουργήσει το  Never Say Die  για να στείλουν προμήθειες του εμβληματικού ποτού που αποστάζεται στο Κεντάκι στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ωριμάσουν και στη συνέχεια να πουληθούν.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το μπέρμπον, που αποστάζεται και ωριμάζει στο Κεντάκι, θα ωριμάσει σε ένα ταξίδι έξι εβδομάδων στον Ατλαντικό και στη συνέχεια θα ωριμάσει σε βαρέλια στο Derbyshire για να του δώσει ένα μοναδικό, βρετανικό φινίρισμα.

Ο David Wild, συνιδρυτής του Never Say Die, είπε:

Είμαστε πολύ ευγνώμονες στην Anne-Marie Trevelyan για το έργο της για την άρση των δασμών στο αμερικανικό ουίσκι, οι οποίοι ήταν επιζήμιοι τόσο για τη βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για τις ΗΠΑ.

Η DIT μας έδωσε τη δυνατότητα να στείλουμε το μπέρμπον μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα πρώτα βαρέλια να αποστέλλονται σήμερα, και να λανσάρουμε την επωνυμία μας, επενδύοντας και δημιουργώντας θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σχολιάζοντας την εφαρμογή της συμφωνίας Η.Β.-ΗΠΑ για το Τμήμα 232, ο Γενικός Διευθυντής της UK Steel Gareth Stace είπε:

Αυτή είναι μια σημαντική ημέρα για τις εταιρείες χάλυβα του Ηνωμένου Βασιλείου και τους πελάτες τους στις ΗΠΑ. Η εφαρμογή αυτής της σκληρής συμφωνίας σηματοδοτεί μια σημαντική βελτίωση στο εμπορικό περιβάλλον για τον κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου και οι ευχαριστίες μας απευθύνονται στην Υπουργό Εξωτερικών και την ομάδα της για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Από σήμερα οι βρετανοί παραγωγοί χάλυβα θα μπορούν και πάλι να πωλούν χάλυβα στους Αμερικανούς καταναλωτές χωρίς δασμούς, δίνοντάς τους ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών και επιτρέποντάς τους να ανακτήσουν το μερίδιο αγοράς που χάθηκαν τα χρόνια μετά την επιβολή των δασμών. Σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη μιας επιστροφής για το βρετανικό χάλυβα στις ΗΠΑ και χαιρετίζουμε το άνοιγμα αυτής της σημαντικής αγοράς για τους παραγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου για άλλη μια φορά.

Η βιομηχανία ουίσκι του Ηνωμένου Βασιλείου ακμάζει και το γεγονός ότι οι εταιρείες κάνουν κινήσεις στην αγορά των Bourbon είναι απόδειξη αυτού.

Οι εξαγωγές ουίσκι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 20% πέρυσι σε 4,6 δισεκατομμύρια £ – από τις οποίες αξίας άνω των 820 εκατομμυρίων λιρών πήγαν στις ΗΠΑ, καθιστώντας τις τις μεγαλύτερες εξαγωγές τροφίμων και ποτών τόσο στην Πολιτεία όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η αμερικανική εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών Brown-Forman, η οποία κατέχει τρία από τα κορυφαία αποστακτήρια της Σκωτίας GlenDronach, Benriach και Glenglassaugh χαιρέτισε επίσης την επίλυση της διαφοράς για τους δασμούς S232. Η εταιρεία, η οποία απασχολεί εκατοντάδες άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων λιρών στις εγκαταστάσεις της στη Σκωτία.

Κατηγορίες
Special Report

10)Θα μπορούσε η Ρωσία να κινηθεί πρώτη για να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη;

Ενώ η ΕΕ συζητά τις πιθανές παραμέτρους ενός εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, η Μόσχα χρησιμοποιεί τον χώρο για να ανασυνταχθεί και να προετοιμαστεί για περαιτέρω βήματα. Αν και πιστεύεται ευρέως ότι οι ευρωπαϊκές της εξαγωγές ενέργειας είναι το τελευταίο πράγμα που θα εγκαταλείψει η Ρωσία, η παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία και η επέκταση των δυτικών κυρώσεων αυξάνουν την πιθανότητα η Μόσχα να κάνει την πρώτη κίνηση για να κάνει ακριβώς αυτό.

Εξάλλου, η χειραγώγηση του ενεργειακού εφοδιασμού είναι το πιο ισχυρό όπλο της Ρωσίας για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη. Η Μόσχα έχει ήδη σταματήσει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, την Πολωνία και τη Φινλανδία αφού αρνήθηκαν το αίτημά της να αρχίσει να πληρώνει για τις προμήθειες σε ρούβλια. Έχει επίσης επιβάλει κυρώσεις στις ευρωπαϊκές θυγατρικές της Gazprom.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στην ΕΕ, προμηθεύοντας 2,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και 1,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA). Ο επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Josep Borrell υπολόγισε ότι οι εξαγωγές πετρελαίου παρέχουν στη Μόσχα 1 δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν τον Μάρτιο ότι θα σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο (ομολογουμένως, η Ρωσία δεν αντιπροσώπευε μεγάλο ποσοστό των εισαγωγών ενέργειας τους) και κάλεσαν τις ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν προσφέρει τα δικά τους σχέδια για ένα εμπάργκο: μια σταδιακή προσέγγιση ή την επιβολή ειδικών τιμολογίων ή δεσμευτικών λογαριασμών.

Στις αρχές Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα έκτο πακέτο κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου. Οι Βρυξέλλες, ωστόσο, δεν είναι ακόμη σε θέση να συγκεντρώσουν ομόφωνη έγκριση για το πακέτο. Η ΕΕ είναι πιθανό να μειώσει σημαντικά το εμπάργκο, εξαιρώντας τις παραδόσεις αγωγών.

Είναι προφανές ότι ακόμη και αν η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία τελειώσει αύριο, θα ήταν αδύνατο για τη Ρωσία να επιστρέψει στις προηγούμενες σχέσεις της με την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών συναλλαγών. Και έτσι η Μόσχα μπορεί να αποφασίσει να κινηθεί πρώτα για να τερματίσει τις προμήθειες πετρελαίου στην Ευρώπη, υποχωρώντας σε σημαντικές αλλά όχι ανυπέρβλητες απώλειες. Αυτό μπορεί να συμβεί στο εγγύς μέλλον, ή το φθινόπωρο, πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης.

Παραδόξως, οι επεκτατικές δυτικές κυρώσεις που υποτίθεται ότι θα στερούσαν το Κρεμλίνο από τα μέσα για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του –προς το παρόν τουλάχιστον– βοηθούν να γεμίσει τα κρατικά ταμεία. Οι κυρώσεις αύξησαν την ικανότητα του ρωσικού προϋπολογισμού να αντιμετωπίσει τις μειώσεις των κερδών σε ξένο νόμισμα, καθώς υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για ξόδεμα ξένου συναλλάγματος τώρα: η μαζική έξοδος δυτικών εταιρειών οδήγησε σε δραστική μείωση των εισαγόμενων αγαθών. Μια σειρά από χαλάρωση των συναλλαγματικών περιορισμών για το κοινό και τους εξαγωγείς δεν βοήθησε πολύ: δεν υπάρχει ακόμα πού να ξοδέψετε ξένο νόμισμα λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού και της άρνησης των δυτικών εταιρειών να συνεργαστούν με ρωσικές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, οι υψηλές τιμές της ενέργειας απέφεραν επιπλέον 800 δισεκατομμύρια ρούβλια (13,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο κατά τους δύο πρώτους μήνες της στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνολικά, τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο διπλασιάστηκαν τον Ιανουάριο-Απρίλιο στα 4,77 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σε σύγκριση με 2,5 τρισεκατομμύρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από φόρους εξόρυξης ορυκτών και εξαγωγικούς δασμούς για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Η ρωσική κυβέρνηση ανέστειλε τους δημοσιονομικούς κανόνες για το 2022, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δαπανώνται αντί να μπαίνουν στα αποθέματα. Αυτό καθιστά δυνατή την αντιστάθμιση των μειωμένων εσόδων σε άλλους τομείς και την εξεύρεση μετρητών για τη στήριξη του κοινού και των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός των υφιστάμενων αποθεμάτων σε ρούβλι και των υψηλών τιμών της ενέργειας θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να διατηρήσει τις κοινωνικές δαπάνες στα σημερινά επίπεδα για τουλάχιστον ένα ή δύο χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί πέρα ​​από αυτόν τον ορίζοντα.

Ταυτόχρονα, ορισμένες χώρες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στο να χάσουν την πρόσβαση στις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου. Πέρυσι, η Σλοβακία εισήγαγε το 96% του πετρελαίου της (105.000 βαρέλια την ημέρα ή b/d) από τη Ρωσία, η Ουγγαρία εισήγαγε το 58% του συνόλου της (70.000 b/d) και η Τσεχική Δημοκρατία εισήγαγε το ήμισυ του συνόλου της (68.000 b/d). /δ) από τη Ρωσία. Άλλες χώρες της ΕΕ εξαρτώνται λιγότερο από το ρωσικό πετρέλαιο, αλλά οι τιμές του πετρελαίου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.

Εάν η Μόσχα σταματήσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Ευρώπη στο εγγύς μέλλον, θεωρητικά θα είναι δυνατό να βρεθούν υποκατάστατα, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από την ετοιμότητα των χωρών του ΟΠΕΚ να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή, καθώς και από το κόστος μεταφοράς και τη διαθέσιμη χωρητικότητα νεκρού βάρους στα δεξαμενόπλοια. Η εύρεση υποκατάστατων θα μπορούσε, επομένως, να διαρκέσει από αρκετούς μήνες έως αρκετά χρόνια .

Ταυτόχρονα, η Ρωσία θα μπορούσε να πουλάει πετρέλαιο για ξένο νόμισμα σε άλλους αγοραστές εκτός Ευρώπης. Τον Μάρτιο, η Ρωσία αύξησε τις προμήθειες της στην Ινδία και την Κίνα: έως και 310.000 b/d στην Ινδία (σε σύγκριση με σχεδόν καθόλου προμήθειες τον Φεβρουάριο) και κατά 70.000 b/d σε 790.000 b/d στην Κίνα, σύμφωνα με τον IEA. Τον ίδιο μήνα, οι προμήθειες στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 420.000 b/d σε 1,4 εκατομμύρια b/d τον Μάρτιο, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία μετέφερε ουσιαστικά τους χαμένους ευρωπαϊκούς όγκους της στην Ασία. Αυτή η διαδικασία είναι πιθανό να συνεχιστεί, καθώς οι τρέχουσες υψηλές τιμές του πετρελαίου επιτρέπουν στη Μόσχα να προσφέρει στους Ασιάτες αγοραστές της σημαντικές εκπτώσεις.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν έχει όλα τα χαρτιά. Τον Απρίλιο, λόγω μποϊκοτάζ και κυρώσεων, η ρωσική παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε σχεδόν κατά 1 εκατομμύριο b/d. Τον ίδιο μήνα, η μεταφορά πετρελαίου στην Ευρώπη αυξήθηκε σε 1,6 εκατομμύρια b/d (από 1,4 εκατομμύρια τον Μάρτιο). Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες πετρελαίου δεξαμενόπλοιων στην Ευρώπη είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Σύμφωνα με την Kpler, η Ιταλία εισήγαγε τέσσερις φορές περισσότερο πετρέλαιο τον Μάιο από τον Φεβρουάριο (450.000 b/d). Κατά συνέπεια, η Ευρώπη έχει κάποια αποθέματα πετρελαίου, ενώ για τη Ρωσία, η διακοπή των εξαγωγών θα σήμαινε περαιτέρω μείωση της παραγωγής, κλείσιμο πετρελαιοπηγών και αύξηση του κόστους μεταφοράς: ο αναπροσανατολισμός τόσο μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου αναπόφευκτα ωθεί τις τιμές των ναύλων.

Εάν επιβληθεί εμπάργκο ρωσικού πετρελαίου, οι οικονομικές απώλειες τόσο για τη Ρωσία όσο και για την Ευρώπη θα εξαρτηθούν από το πόσο σύντομα θα εισαχθεί, για πόσο καιρό και πώς θα αντιδράσουν οι χώρες του ΟΠΕΚ. Τελικά, η Ρωσία έχει περισσότερα να κερδίσει πολιτικά από ό,τι η Ευρώπη.

Οι ευρωπαίοι πολιτικοί θα αντιμετωπίσουν πολλά επείγοντα καθήκοντα ταυτόχρονα: αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών, εξηγώντας την αύξηση των τιμών στους ψηφοφόρους και αμβλύνοντας το πλήγμα του εμπάργκο για τις χώρες της ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από το ρωσικό πετρέλαιο. Δεδομένου ότι όλα αυτά θα συμβούν καθώς συνεχίζονται οι μάχες στην Ουκρανία, θα υπάρξει ισχυρή ώθηση για διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, πιθανότατα θα επικαλεστεί τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία για να εξηγήσει το εμπάργκο, στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι η ροή πετρελαίου θα ξαναρχίσει μόλις η Ουκρανία σταματήσει να λαμβάνει δυτικά όπλα. Με άλλα λόγια, η Μόσχα μπορεί να πάρει αυτό που θέλει: μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για τις κυρώσεις που αποκλείει την Ουκρανία από τον διάλογο.

Ένας ενεργειακός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης θα επιτάχυνε τον παγκόσμιο πληθωρισμό, θα επιδείνωνε την παγκόσμια επισιτιστική κρίση και θα αύξανε τις τιμές των ενεργοβόρων αγαθών σε νέα επίπεδα. Οι ρωσικές αρχές γνωρίζουν καλά ότι δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στις παλιές καλές μέρες των σχέσεων με την Ευρώπη, αλλά μπορούν να βεβαιωθούν ότι δεν υποφέρει μόνο η Ρωσία. Κάθε βήμα της Μόσχας μέχρι στιγμής στη σύγκρουση με τη Δύση ακολουθεί τη λογική της κλιμάκωσης και προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτή η λογική θα αλλάξει. Όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτα να χάσουμε τώρα, αλλά ο αριθμός των υποστηρικτών των ριζοσπαστικών μέτρων εντός της ρωσικής κυβέρνησης αυξάνεται με κάθε νέο γύρο κυρώσεων.

Πηγή: Alexandra Prokopenko

Κατηγορίες
Special Report

11)Εστιατόρια Σιγκαπούρη: Αναγκαστική λύση το κατεψυγμένο κοτόπουλο, λόγω έλλειψης νωπών αποθεμάτων

Αρκετά εστιατόρια που ειδικεύονται στα πιάτα με κοτόπουλο δήλωσαν ότι θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την απαγόρευση των εξαγωγών πουλερικών από τη Μαλαισία,  καθώς προετοιμάζονται για έλλειψη προσφοράς φρέσκων κοτόπουλων και αύξηση των τιμών.

Ενώ οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που πωλούν πιάτα όπως ρύζι κοτόπουλου και τηγανητό κοτόπουλο είπαν ότι αναζητούν εναλλακτικές πηγές, ίσως χρειαστεί να στραφούν στο κατεψυγμένο κοτόπουλο αντί για το φρέσκο.

Αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει την ποιότητα του φαγητού τους, πρόσθεσαν.

Ο κ. Bernard Tay, διευθυντής της Jinjja Chicken Singapore, είπε ότι και τα περίπου 500 κιλά κοτόπουλου που πωλούνται στα πέντε καταστήματα της εταιρείας είναι φρέσκο ​​κοτόπουλο από τη Μαλαισία.

«Από την πρώτη μέρα που ανοίξαμε, δεσμευτήκαμε να χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκες και ποτέ κατεψυγμένες φτερούγες κοτόπουλου. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας στους πελάτες μας και ελπίζουμε να την τηρήσουμε, ό,τι κι αν συμβεί», είπε.

Η επόμενη καλύτερη εναλλακτική είναι η χρήση παγωμένου κοτόπουλου, αν και αναγνώρισε ότι οι επιλογές για την προμήθεια κοτόπουλου είναι «δυστυχώς αρκετά περιορισμένες».

«Η στροφή στο κατεψυγμένο κοτόπουλο παραμένει στο τέλος της λίστας μας ως έσχατη λύση», είπε ο κ. Tay.

«Το κατεψυγμένο κοτόπουλο είναι κατεψυγμένο κοτόπουλο, ό,τι κι αν κάνετε για να το επεξεργαστείτε, δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει το φρέσκο ​​κρέας».

ΦΡΕΣΚΟ VS FROZEN

Την ίδια άποψη είχαν και άλλοι.

Ο κ. Affandi Abdul Rahman, ο οποίος διατηρεί μαζί με την οικογένειά του ένα κατάστημα με ρύζι κοτόπουλου και ayam penyet στο Marine Parade Central Market and Food Center, είπε ότι η ανακοίνωση της Μαλαισίας έχει προκαλέσει «μεγάλο πονοκέφαλο».

Αν και η συνεχής παροχή κατεψυγμένου κοτόπουλου σημαίνει ότι μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν την επιχείρησή τους, η γεύση είναι ένα άλλο θέμα, είπε.

«Η ποιότητα του (κατεψυγμένου) κοτόπουλου είναι πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχει γεύση σε αυτό, η υφή είναι διαφορετική, δεν υπάρχει ωραία επίγευση», είπε στο CNA.

Στο Monga Taiwanese Fried Chicken, ο κ. Lem Cheong ελπίζει να αποφύγει τη χρήση κατεψυγμένου κοτόπουλου, επειδή το φρέσκο ​​κοτόπουλο είναι ένα «κλειδί σημείο πώλησης» της μάρκας.

«Εάν πρέπει να καταφύγουμε στο κατεψυγμένο κοτόπουλο, τότε οι μέθοδοι παρασκευής, οι συνταγές και τα προϊόντα μας θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν ανάλογα για να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας των τροφίμων», δήλωσε ο διευθυντής επιχειρήσεων της Baoshi F&B Management, στην οποία ανήκει το τηγανητό. αλυσίδα κοτόπουλου στη Σιγκαπούρη.

Ανησυχεί για την ποιότητα των τροφίμων εάν χρησιμοποιηθεί κατεψυγμένο κοτόπουλο.

«Η ποιότητα του φαγητού μας σίγουρα θα επηρεαστεί, η γεύση μπορεί να μην ταιριάζει στον ουρανίσκο των πελατών μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Anthony Yeoh, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Summer Hill όπου το ψητό και το τηγανητό κοτόπουλο είναι μπεστ σέλερ, είπε ωστόσο ότι η διαφορά μεταξύ φρέσκου και κατεψυγμένου μπορεί να μην είναι πολύ εμφανής στον άνθρωπο στο δρόμο, επειδή η τεχνολογία των τροφίμων έχει βελτιωθεί με τα χρόνια, επιτρέποντας διαδικασίες όπως π. «φλας» πάγωμα.

Όταν το κρέας δεν είναι κατεψυγμένο, σχηματίζονται παγοκρύσταλλοι μέσα στο κρέας. «Όταν ξεπαγώνετε το κοτόπουλο, σπρώχνει το νερό ανάμεσα στις ίνες του κοτόπουλου και αυτό δημιουργεί μια αλλαγή στην υφή του κοτόπουλου… και έχει ένα είδος υδαρής γεύσης», εξήγησε.

Η μέθοδος μαγειρέματος θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην τόνωση της γεύσης του κατεψυγμένου κοτόπουλου. Για παράδειγμα, το ψήσιμο για μια ώρα θα δώσει στο πιάτο καλύτερη γεύση από το τηγάνισμα, είπε ο κ. Yeoh.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η πιθανή αύξηση των τιμών είναι επίσης μια «ανησυχητική ανησυχία», δεδομένου ότι μπορεί να βλάψει τα περιθώρια κέρδους, είπε ο κ. Cheong.

«Η απαγόρευση δεν έχει καν ξεκινήσει και έχουμε ήδη ειδοποιηθεί από τον προμηθευτή μας ότι οι τιμές κοτόπουλου θα αυξηθούν κατά 1,20 S$ ανά κιλό από σήμερα», είπε ο κ. Cheong.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο πιο ακριβό θα είναι όταν ξεκινήσει η απαγόρευση. Αναμένουμε ότι οι τιμές θα τριπλασιαστούν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η βιομηχανία F&B «μετά βίας ανακάμπτει» από τους περιορισμούς του COVID-19.

«Εάν οι τιμές συνεχίσουν να είναι απότομες για την προσφορά, μακροπρόθεσμα, είναι πιθανό να έρθει μια στιγμή που θα πρέπει να σταματήσουμε και να κλείσουμε την επιχείρηση», είπε.

Ο κ. Affandi είπε ομοίως ότι αναμένει αύξηση των τιμών, σημειώνοντας ότι θα ήταν ένα «τίμιο παιχνίδι» καθώς οι χειριστές θα βρίσκονται όλοι στο ίδιο σκάφος.

«Αν αυξήσουμε τις τιμές μας, θα ήταν δικαιολογημένο», είπε. Η οικογένεια είχε αυξήσει τις τιμές του ρυζιού κοτόπουλου και του ayam penyet κατά 0,30 S$ νωρίτερα φέτος για να αντιμετωπίσει τον γενικό πληθωρισμό.

Εν τω μεταξύ, ο κ. Tay είπε ότι η βιομηχανία θα πρέπει απλώς να εργαστεί σκληρότερα για να βρει λύσεις.

«Ασχολούμαστε με την πώληση κοτόπουλου. Εάν διακοπεί η πηγή της πρώτης ύλης, πρέπει απλώς να ψάξουμε περισσότερο για εναλλακτικές. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Έχουμε στόματα να ταΐσουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά», είπε.